closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dewijl reeds aan boord van de Cortorre Bonoa was ontwaard ge„

worden dat Iman Sarassa Een hembd aan ’t Lijf had waar

in de naam van den Lieutenant Ian Willem Schemering

of I: W: S: gemerkt was, en men dus onmiddelijk moeste presumee„

ven hij Iman Sarassa bij het overmeesteren der orembaij van Kis„

sarwe te Caijbobo in A:o 1782: op welk vaartuijg gem: Lieut: beschei„

„den was, present geweest, en daar in de voornaamste rol moet

hebben gespeeld: voorts die vastigheid door fiscaal en Leeden

gevisiteert zijnde wierd daar in gevonden Een Patoembo met

Circa 10: l 12: lb= Garioffel Nagulen en eene de hier voorengewaag„

„de Christen dogters Leonora Tomasouw waar van dan ook door den

vaandrig Fockens uit naam van den Hongij Fiscaal rapport ge„

daan zijnde kwam den zelven weder te rug, met ordre van den wel

Edele Gestr: Heer Admivaal op het gevondene en ’t geen nog

nader ontdekt mogte worden de Ecomp:s toe te behooren aanboord.

te brengen, de vrouwen kinderen van Iman Sarassa op te

ligten en dies Benting met de daar in staande Huisen te va„

„seeren, ingevolge van welke dan ook alles doorsogt wordende

weeder gevonden wierd, Een kopere kruit Lanthaarn, die gekent

is voor de zelfde die op de voorsz: orembaij Nussauwe is ter leen

afgegeeven geweest, twee aan dat vaartuijg verstrekte kruit va„

„ten /. dogtans ledig:/: zo meede eenige gevulde Cardoesen Granaten

snaphanen &=a alles hier agter bij een gespecificeert, het welk

dan zo wel als de Christen dogter Leonora Tomasouw, de vrouw„

Moeder en twee dogters van Iman Savasla neevens drie

vertrouwelinge van hem in name Tjampor, Leba en adoe aan„

„boord van de Admiraals Corcorre wierden gebragt, die Men„

schen op ordre van den Edelen Heer Admiraal op andere vaar„

„tuijgen geplaatst de Ammunitie en wapen goederen aan

den