closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65

den Arth: Lieutenant streck in bewaring gegeeven en de Naqu„

„len onder den Hongij fiscaal gelaten zin dog wierd meer ge„

„waagde Christen dogter Leonora Tomasouw die in een zie„

„kelijke toestand was alvoorens ondervraagd en door haar voor

Gecommitteerde Leeden en secret:s ten overstaan van den Hon„

„gij Fiscaal van het gerelateerde Een verklaring verleent, waar

door het arresteeren van Fjedder en Iman Sarassa maar al

te wel gebiltekt wierd dewijl gemelde verklaring die onder de bijlagen„

te vinden is aantoond, dat Iman Sarassa in A=o 1781: bij de Jnva„

„sie van Hatoeano, door den Tidors Rebel Noekoe, Admiraal over

die vloot is geweest; Dat hij aldaar haar Leonora Tomasouw

en ook 60: Groote Zakken en een Petoembo met Garrioffel Nagu„

„len buit gemaakt, haar doen besnijden en tot bijsit gehouden in

onder de Ionste Hongij verborgen gehad heeft; Dat hij de Nagulen

te Bouton heeft gecrocqueerd voor aller hande Lijwaten mitsg=s

met een Jonke Ladingthuis gekomen is. Dat hij nader nog

een togt heeft gedaan na de Ambonse Contreijen zonder iets

van het toen voorgevallene gedivulgeert te hebben en eindelijk

dat hij met voor kennis van Fedder als Posthouder te keffing

Twee Ionken naar Balij heeft toegerust en versonden welke

nog verwagt wierden. En aangaande Fedder dat hij bij

zijn aanweesen als particulier handelaar alhier gemelde

Iman Sarassa en Maba:/: of:/: Cobiaij, geweesen orangkaij

van P=lo Gisser heeft overgehaald van ’t Bandas Minietenie

te versoeken dat hij als Posthouder te keffing mogte geplaatst

worden zo als dat gelukt en Fedder als Posthouder ten

tweedemale alhier gekomen is Dat Fjedder met voorm:

Sarassa en Maba een zeer kragtige vriendschaps verbin„

tenis had aangegaan met beloffte van den eersten te zullen

helpen