closeTerug naar inventaris

Transcriptie

helpen dat hij tot sulthan verheven wierd over de Ceramse volke„

ren van Rarakit af tot oerong toe, en hem zoude beschermen

tegen den Edelen Heer Admiraal en Ambonse Gouverneur, in„

„gevalle hij door zijn Edele bij aankomst der Hongij mogte

worden g’arresteert; voorts dat hij zig bereid zoude toonen

om mei denzelven te leeven en te sterven; Ja dat die vriend„

„schaps verbintenis zig zo verre had uijt gestrekt: dat Fedder

een dogter van Sarassa versogt en verkreegen heeft om daar mee

„de op de Mahomethaanse wijse te trouwen, waar meede hij dan

ook in de Post voorsigt als Man en vrouw had geleeft, dog dat

door de komst van Fedder zijn vrouw van Banda, het huwe„

„lijk is verhindert geworden maar dat hij vervolgens in ’t huid

van sarassa met haar in Concubinatie had geleeft:

Hier meede en met het ondervragen van Iman Sarassa die

de onweetende bleeff speelen den dagen ook gedeeltelijk den a„

„vond verstreeken zijnde, wierden de verdere zaken uitgesteld tot

Maandag den 22:ee November wanneer des smorgens de Leeden en Hongij Fis„

„caal met de Bandase Commissianten door den Edelen

Heer Admiraal aanboord van de Corre Corre Bonoa g’ap„

„poincteert zijnde, den g’arresteerde Fedder ook aldaar wierd

gebragt, en hem door zijn Edele voorgehouden het Rapport der

Leeden en fiscaal door de Bandase Commissianten meede

onderteekent, onder afvrage op wat grond van waarschijnlijk

„heid hij zig in zulke aanstootelijke generale termen dat de Ame

„boneesen opgestooft en omgekogt waren had uijtgelaten, tot be„

lediging der commissianten, en of hij liever andere Leeden

verkoos om zijn zaken te ondersoeken ’t welk hij beantwoorde

met neen, en hem onbewust was zig indier volgen te hebben

utgedrukt, van meening zijnde den Cerams bode Hitavissa

genoemd