closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en gehugten Guaij kellitaij Kelliloehoe kottabanden en Kelliba„

roea afte branden mitsgs:s te slegten voorts in de laatste attac„

que op die van Guaus den vendrig witke had misleid net ter

zegjgen dat zig in die benting slegts vijf â ses Man bevon„

„den, daar er nogtans een groote troep volk wel gewapend hen

defendeerde en mits welke zij daar aangewaagden dan ook met

verlies van Een Militair schandelijk hebben moeten retireeren, en

Laatstelijk waar om hij Tedder haar Commissianten onkundig

gelaten had napens de bedrijven van den orangkaij Gisser Maba

en denzelven als een 'scomp:s vriend in hun geselschap had ge„

bragt, daar zij andersints geleegendheid genoeg gehad zouden

hebben hem in verseekering te neemen met aanhaling, dat

Maaba aan hem Fjedder present had gedaan Een vier pon„

„der ijser Canon en Een Salaijereese slaaf al ’t welke Fedder

met stilswijgen beantwoorde alles omstandiger te zien bij de

daar van gehouden en onder de Bijlagen deeses te vindene

Notul van heedigen datum.

vertrekkende voorts den Hongij Fiscaal Leden en secret:s met

de Bandase Commissianten na bekoming van nadere Last

om speciaal ondersoek te doen na de moordenaar van den

soldaat Corbus en de geene die deszelfs lijk mishandelt

hebben weder na Land, om der selver Commissie te volvoeren

werwaards Fjedder ook gebragt wierd, vindende het dive sie

Militairen aldaar gelyk vooren in de wapenen, en ook de

door den Boode der Land Raad geroepen persoonen tot het o„

„dersoek van zaken vereischt wordende.

Terwijl den wel Edele Gestr: Heer Admiraal intusschen

hoe wel nog onpasselijk zijnde zig bezig hield met den Jman

Sarassa te ondervragen, en waare het mogelijk hem tot

belijdenis