closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71

kortende tans de Bandase orembaij de waterslang onder het

geschutt van de Admiraals Corcorre.

Den wel Edele Gestr: Heer Admiraal Berigt erlangd hebbende

dat 'er door de vrienden van Iman Sarassa tusschen de kef„

„fingse Mangij Mangij sComp:s draijbassen verborgen waren

stelde de nodige ordre tot ondersoek en onmiddelijk vertrocke

de kleine orembaijs en Militairen onder derselver respective

officieren met een stille trom derwaards brengende, de officieren

nogtins bij retour rapport geen stukjes maar wel eenige kliine vaartuij„

„gen waar meede zij presumeerde dat de meeste bezitting van Saras„

sa in der haast vervoerd moeste zijn, gevonden hadden.

Tegen den avond kwamen aanboord de nieuw aangestelde orangkaij

van Rarakit en kapitainen van Killimooij en Prooij versoekende

derselver afscheid om na hun negorije te retourneeren het welk

zij van den Edelen Heer Admiraal verkreegen onder eene her„

haalde ernstige en nadruckelijke vermaning om niet door wee„

„der afwijking en Eed breeking een vloek over hun Land en volck

te halen, welke zij onvermijdelijk buijten het gevoel van ’s Comp:s

wapenen te wagte hadden: stellende zijn Ed: hen daar bij voor

welke geleegenheeden er tans waren derselver getrouwigheid Je„

„gens de E Comp:s te betonen en zig zelven te bevoordeelen dewijl

en een premie van Hondert rd:s was gesteld voor de geene die een Pa„

„poese Cortorre overmeesterde en aan de Comp:s leverde, en dat boven dien

zij de veroverde Manschappen tot hun voordeel op Ambon voorsla

„ven konde verkopen, zo meede wat importante premen op de appre„

„hensie off afmaking van den Rebel Noekoe en meede standers

door Haar Hoog Edelens den Heer Ternaats Gouverneur en Zzijn

Ed: uijtgeloofd waren, ter verkrijging van welke zij dan hun ver„

„mogen moesten in ’t werk stellen, het welk zij beloofden te

zullen