closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zullen doen en verders ook alles aanwenden wilden om te betoonen dat

de gratieuse verleende vergeffenisen toegesegde Protectie van de Comp

aan hun niet vrugteloos besteed was, tenwelke einde zij ook reets voorde

komst van den Ed: Heer Admiraal in het verbond der ’sComp:s getouw

gebleevene keffingers en die van quaus getreeden waren in nu

goeden bloed voor de Comp:s soude opofferen, waar na zij op eenige

glaasjes soete wion onthaald zijnde wel vergenoegd en onder betoning:

van blijdschap na derselver negorije vertrocken

wordende heeden ook op zijn versoek en voordragt van den Radja

van Amar op Goram Pande den keffings Capitain Baoekan

en orangk:t Guaus kanna kanna tot orangkaij van Katalokat

op Goram in Hongij vergadering aangesteld eenen Bestij wettigen

pretendent van die Negorij en den zelve toegesegd bij blijke van trouw

en gehoorsaamheid in a:o aanstaande met een acte en 'somp:s vot„

„ting tot bewijs zijner waardigheid verberd te zullen worden.

Dingsdag den 23: November Na het morger ontbijt wierden de Bandase Com„

„missianten schietekatte en welke door den bedelen Heer Ad„

„miraal gelast om de Comp:s Goederen gehoorende tot de Zoge„

naamde Jost voor zigt door Fjedder in hun presentie aan den

meede Commissiant Ellesesius te laten overgeeven en Exact

moesten aanteekenen het geene zij somwijz mogte bevinden te

manqueeren, ten einde daar van te Banda rapport te kennen

doen, wordende den Lieutenant Berner ook gelast gemelde Fed„

„der ten dien einde deese namiddag aan Land te laten brengen.

Terwijl intusschen den Arthillerij Lieutenant Streck door

den Edelen Heer Admiraal wierd gecommitteert om eener„

acte opneemte doen van den toestand, situatie en sterkte

van gewaagde Post voorsigt, welke aan die ordre voldaan

hebbende.