closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73

hebbende weder aanboord kwam en daar van het volgende schrif„

„telijk Berigt diende

Eer biedid Berigt Aan den wel Edele esg: Hotb: Heer

Bernardus van Tieuren:

Admiraal en veldoverste mitsgaders Gou„

verneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Agtbare Heer

Ter voldoening Uwer wel Edele Gestr: Agtb: Zeer g’Eerde ordre

heeft den ondergeteekende zig vervoegt aan Land van ’t Eijland

Keffing om aldaar die door den Bandas burger Tedder aan„

„gelegde benting nauwkeurig na te zien, en dezelve bevonden

te bestaan uijt, een pagger van kleine mangie Mangistoc„

„ken en Bamboesen dewelke in ’t Land aan strand gestooken

zijnde in ’t vierkanteen terrain van 48: voeten uijtmakende en in

't midden een kleene wooning van Gabbe Gabbe met adappenge„

„dekt aldaar den gemelden Fedder, vrouw, Militairen en

Marines bij malkander Logeeren,; deese soo genaamde ben„

„ting de naam voerende van de voorsigt is voorsien van 1: p:s

Eyser Canon van 4: lb: Caliber het welke op de grond Legt, 4:

p:s Metale Canons van 1: lb: en 2: van ½ lb: op rampaarden

dewelke op de vier hoeken der benting geplaatst sijn Egter

sonder beddengs nog beddengs Planken in 'twitte Land.

waar meede verhoopen aan d’ g’eerde Jntentie van uwel Edele

Gestr: Agtb: ten genoege voldaan te hebben en gebruijkt de vrijheid

zig