closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zig met alle eerbied te noemen ./.onderstond ./. wel Edele Gestr:

Agtb: Heer /:lager:/ uwel Edele Gestr: Agtb: aller needrigsten

en trouwschuldige: Dienaar /:was geteekent /: P: M: Streck /:in„

„margine:/ In de Admiraals Corre Corre g’ankert leggende voor

’t Eijland keffing den 23: November A=o 1784:

dit welk Papier maar al te duijdelijk blijkt hoe Tedder en ver„

moedelijk ook de gecommitteerde tot Erectie van de Post den Fiscaal

Partingauw en Lieutenant militair Constans de Bandase

Regeering misterd en somp:s Dienaren aan ’t hasard bloot gesteld heeft

Na de middag kwamen de Bandase Commissianten Schietekatte„

witke en Ellexsius weder aanboord rapporteerende dat ’s comp:s

Goederen in de Post voorsigt berust hebbende door Fedder aan den

laatsten waaren overgegeeven, dog dat onder andere minderhee„

den ook Twee Donderbussen manqueerden, welke door Fedder

na zijn betuyging aan den geweesen Gissers orangkaij Maba

waren ter leen geegeven geworden.

werdende tans ook aan boord gebragt Twee half ponder Metale

Draijbassen door den orangkaij quaus kanna kanna als

goederen van Iman Sarasja uijtgeleevert mitsg:s Een snap„

„haan en eenige kogels die door 's Admiraals vertrouwelingen van

denzelven waren agterhaald bestaande dus het bekoomene van

Iman sarassa met het geene hier vooren reeds is bekent gesteld te samen in

3. p:s snaphaanen

15: rondscherp van ½ lb:

d=o

12 Lood

17:

2: gevulde Granaten

7: lb Buskruit

42: p:s Loode snaphaan kogels

1. Metale Canon van 1: lb:

2. p:s