closeTerug naar inventaris

Transcriptie

75

2: p=s Metale Canon van ½ lb:

Een kopere kruijt Lantaarn

twee Leedige kruijt vaten

15½ lb Garioffel Nagulen

Heeden wierd den Inlander van Guaus Kaborie op zijn Com„

„sessie van gisteren gerecolleert en bleef bij deselve ten vollen per„

„sisteeren, weshalven hij door den Hongij Raad verweesen is op mor„

„gen ter plaatse van de door hem geperpetreerde Moord onthoofd

te worden gelijk den wel Edele Gestrenge Heer Admiraal de daar

toe benodigde preparatien ordonneerde te maken

Den Edelen Heer Admiraal nu bij herhaal Twee dagen naden an„

„deren zig verleedigt hebbende om den g'arresteerde Jman Saras„

„sa te ondervragen, en nog tans niets uit denzelven hebbende kon„

„nen verneemen dewijl hij gerafineert genoeg was alles wat hem

door zijn Edele wierd voorgehouden te ontkennen, eenlijk door

de tweede en derde hand zodanige ongehoorde aanbiedingen la„

„tende doen om los of ontslagen te worden, dat daar uit was afte

neemen in hem het voorgevoeld of de vrees van een wel verdiende

dood straffe huis veste, weshalven zijn Edele denzelven in goede ver„

seekering na de Pantjalling De victoria liet transporteeren

met ordre aan den gezaghebber Lievense dien arrestant nauw„

„keurig gade te slaan en op Ambon te brengen ten einde aldaar

bij nader onderesoek van zaken na merite gestraft te kunnen

worden; waar na zijn Edele ordre gaf aan den Lieut: Bernen om de

vrouw en kinderen van Sarassa die niets wiste op: ooff aantegeeven ha„

„res weegste laten gaan, zo mede om Een van de door den in A=o p na

Batavia versonden bandas burger Cos geroofde Papoen aan den Ca„

pitain Baoekan aftegeeven ter verdere voortschikking na Zon Land

dog de drie makkers van Iman Sarassa die men wilde dat

alles weste, nogtans de onweetende speelde in strict arrest aan

te