closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met Fedder verkeert heeft, 't nu weeder ontsnapt is en op

nieuw geleegentheid heeft den moorden rovers Rol op salajer

of in faveure van den Rebel woekoe te speelen, dat ik Ihan

Sarassa door een Crimineel arrest belet hebbe, welke oude be„

„rugte quijt zig teegens Fedder C: C: heeft durven beroemen reeds

agt en Astig Europeesen te hebben gemasacreerd, ampeler zal

ik in deese niet zijn maar mitgedragen aan de verzellende stuk„

„ke van N:e 2: tot 11:e die uwel Ed: 't nader ligt van zaken zullen

bi zetten, overigens met Hoog agting blijvende /:onderstond ./.

wel Edele Agtbare Heer /:lager/: uwel Edele Agtb: D: W:

Dienaar . /:was geteekent.:/: B: WW: Pleuren :/in margine:/: op de

Admiraals Corve Corre Bonoa g’ankert leggende voor ’t Eij„

„land keffing den 24: November 1784:—

Bij welke gevoegd zijn Copias authenticq der stucken ten laste

van Fedder En meermelde kaborie vede Register onder de

bijlagen deeses te vinden.

De zaken dus verre te keffing volbragt zijnde wierden de

Bandase Commissianten door den Edelen Heer Admiraal

nu weeder een wynig hersteld, aangezegt, om met de waterslang

en andere kleene vaartuijgjes onder lonvooy van de vloot dezel„

ve te volgen tot op de hoogte van Haja om als dan direct na

Banda te konnen oversteeken, hen tevens mits hunne schraa„

„le uijtrusting de vrije tafel aanboord van de Corre Core Bonoa of„

„fereerende in zelver voegen als hier ter Rheede hadden genooten

het welk zij beleefdelijk accepteerden. Terwijl des namiddags om

twee uuren het ordinare zien van den Admiraal gedaan zijn„

„de de vloot de dreggen thuishaalden en het gat van keffing door

schepten, stellende de Coers na oerong wanneer den orangkaij

met de voornaamste van die Negorg verseld van den Gerams

Bode Hitavisa des avonds om seven uuren per Ionk aan boord

kwam