closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om dog met derselver nabuuren en onder malkanderen de vreede en een„

dragh te lultiveeren het welk zijn Edele vrij aangenamer zoude zijn

te hooren dan de hatelijke disputen die dekwels volken zijn van een

daar na te ontstane brandende oorlog, en zulks bij haar onder plig,

„tige belofte van nakoming aangenomen hebbende, wierd vervolgens

aan dezelve eenige glaasjes zoete wijn rondgeschonken bij het nut„

„tigen van welke zij malkander met de gemelde dic„iesie verge„

1 1

„lukten en na de Ceramse wyse de hand van vriendschap booden.

wordende heeden ook op versoek van den Radja van Tobo een Pas

verleend aan den Radja kellimasa van groot keij /: welke per Jonk

met een lading zijner Lands Producten aldaar was aangekomen„

om daar en elders mits de visitatie subject, ten handel te varen„

vertrekkende den Radja van werinama en kapitain Tanafora

zo meede den orangkaij van Hatiahoe met derselver gevolg weeder

na bekomen afscheid na hun negorijen terwijl die van Pobo en Ha„

„loemetting op hunne Jonken overstapten en daar meede nog in de

vloot bleeven.

Op ’t gewoone zein ligte de vloot omtrent half drie uuren de

dreggen schepten en zeilden na de strecking van ’t Land terwijl

den Edelen Heer Admiraal vermits de Bandase orembaij de wa„

terslang nog niet was opgedaagd de schuit de spion afsond om

dezelve op te zoeken met last aan den quartiermeester om de

opvarende van gemelde orembaij aan te zeggen datse zig ten spoe„

„digste in de vloot moesten vervoegen ten einde na voorm: Gouverne„

„ment te kunnen worden afgedepecheerd.

om vier: uuren kwam per jonk aan boord den orangkaij van Leyma

Lakala met zijne oudstens welke met verlooff ter bezigtiging hun

„ner Negorij onderweegs uit de vloot waren vertrooken; aen wel

Edele GEstr: Heer Admiraal hulde bewysende en vergelukkende met

Hoogst

Di