closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om vijf uuren kwam mede van zijn Negorij te rug en aan boord den

orangkaij met zijne oudstens van Latoe Hocabboij bij den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal zijne op wagting maken en rapport doende dat

alles op zijn Negoryen en aan Cerams binnen Cust in goede ordre

en in vreede was krijgende vervolgens onder een keulse recomman„

datie zijn afscheid om de vloot te verlaten en thuis waards te kee„

ren, scheppende de vloot den wagt door, wanneer men op

Woensdag den Eersten December Des morgens met zons opgang de wegorij

Pamilauw genadert zynde aanboord, kwam dies titulair Radja

Djoenaij Tomagola en orangkaij Alij verseld van eenige oud„

stens die met verlof uit de vloot gedaan en derwaards vertrok

„ken waren Een diep compliment afleggende en den Edelen Heer Admi„

raal verwelkomende met de gelukkige reise tot hier toe, onder te ken„

„ne gave dat hij een fraije wasplaats had laten maken op hoop dat

zijn Edele hier zoude Baden, het welk zijn Edele hem te kennen

gegeven hebbende van Jntentie te zijn, ging gemelde orang kaij

op bekomen verlof voorruit na Land en hiet de vloot om half se„

„ven uuren op het gewoone ziin de dregge voor de negorij toegaan

op vijf raam schoone grond

omtrent seeven uuren ging den wel Edele Gestr: Heer Admiraal

met de Hongij vrienden aan Land om te Baden waar na de we„

„gorij bezigting en in een zindelijke staat bevonden hebbende zijn

Edele niet Hoogst desselfs geselschap weeder aanboord van de Cortor„

„re Bonoa retourneerde alwaar den gem: orangkaij meede gekomen

zijnde, hem op zijn versoek een sas wierd verleent voor een en Jening

van Pamilauw op per Jonk beladen mit Pinang en Clappus &=a na

Banda te varen, en wierd Ernstig aangespoord den smallen handel

op dat Gouvernement leevendig te houden mitsg:s bij haar betoonde

trouwe te volharde ten einde Een gelukkig Landen volk te bezit„

„ten, hier na eenige goede glaasen wijn genuttigt hebbende, keerden Z:

ops

2„