closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

95

op verkreegen verloff naar de wal: Terwijl op het gewoone zein om

neegen uuren de vlootanker ligten en voor tschepten langs de strec„

king van de wal wanneer nog voor de middag per Jonk aan boord kwa„

„men den orangkay van Tlepa Latoearij met den Alphoers Radja

of

Naoeroe Lepela verseld van derselver oudstens, hunne, bewijsingen aan„

den Edelen Heer Admiraal afleggende, tevens derselver blydschap te

kennen geevende over de tot hier toe behoude vers van zijn Edele Gestr:

met de Hougij vloot terwijl den eerste op afvrage van den Edelen Heer

Admiraal beluigt hebbende dat alles binnen zijn negorij in een goede

ordre zig bevond, een goede recommandatie kreeg om daar voor ook

steeds te zorgen, vervolgens op zijn versoek een Pas voor sika van Hepa

om per jouk beladen met Pnang Clappus &a na Banda te varen en re„

commandatie als vooren erlangd hebbende, en dezelve op eenige Liqueurt„

„jes getracteert zynde, hun afscheid kreegen en vertrokken.

Jnmiddens de vloot: tot op de hoogte van scepa gevordert zijnde stelde

men de Coers na ’t Eijland Honimoa, schepten den dag en avond door

tot dat men des avonds om 9: uuren een schoone Landwind kreeg

waar mede men dien nagt voortzeilde tot

den 2: d=o wanneer men in den vroegen morgen mits teegenstroom

genoodzaakt wierd de riemen weeder te boord te zetten dus schep„

pende en zeilende, passeerde men, niet zonder groote moeite de

hoek van ouw, daar de stroom wel het felste liep, welke gepas„

„seert zijnde kreeg men om half ses uuren een orembai:s van

Saparoua komende:/ in ’t gezigt dewelke naderende om ses uuren

de standaart met vyftien schooten salueerde wordende van

de Admiraals Cor Corre met neegen d:o bedankt, kort daar op aan„

„boord komende stapte over het Saparouas Hoofd den koopman Wil„

„lem Beth Iacobsz: terwijl den zelve ook verselde en hen te weeder

zijden van de groote tor Corre vervoegden twee fraaij op de oosterse

wijse.