closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wijse met vlaggetjes &=a opgepronkte orembaytjes als kleine Con

Corren toebereid met Gjakalelders en andere Exercitie doende Jn„

„landse kinderen.

Gemelde E. Beth der Edelen Heer Admiraal op ’t beleeftst met

zijn Edele behoude reise tot hier toe vergelukt hebbende gaf zy

Edele ook te kennen gisteren ogtend zier vroeg reeds ter op wagting

van zijn wel Edele Gestr: voor Repa te zijn geweest, dog mits dte swaar

wind en hoge zee het per klerne orembaij niet hunnende houden

een goed heen komen had moeten zoeken, en dus gisteren avond we„

der op zijn Comptoir was arriveert.

vervolgens nog een kort discours met den wel Edele Gestr: Heer

Aamwraal gehouden en een morgen Liqueurtje genuttingt hebben„

„de, versogt en verkreeg denzelven verlof om voor uit na zyn Comp

„toir te scheppen ten einde zijn Edele Gestr: te kunnen regipiee„

„ren, voorts van boord vertrokken zijnde salueerde van des„

„selfs orembaij den wel Edele Gestr Heer Admiraal met vijf„

tien schooten die van de groote Corcorre met seeven wierden bedant

Apen aan de Negorij ouw kwam per prauw aanboord den al„

„daar op intkeek geplaatst zijnde soldaat die na den Edelen

Heer Admiraal Rapport hebbende gedaan dat op zijn post

niets te kwaad was ter stond zijn afscheid kreeg en vertrok, wan„

neer men een wijnig daar na die negorij passeerende van daar

Elf schooten hoorde doen.

De vloot dus het fortres Duursteede nader ende wierd van daar

de standaart gesalueert met dertien schooten, die van de Ad„

„miraals Corcorre met seven wierden bedankt, en om Negen

uuren ter theede g'arriveert zijnde liet met op het gewoone

zeen van den Admiraal de dreggen op vier vaam water toegaan.

kort daar op stapte den Edele Gestr: Heer Admiraal over in

de