closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in agt te neemen, en ook alle middelen in ’t werk te stellen om

de infectie der witte mieren voor te komen en daar van ’s Comp:s

Gebouwen te zuiveren.

Na het middagmaal nam Saparouas Hoofd Beth op verkreegen

verboff een zeer teeder afscheid van den Edelee Gestr: Heer Admiraal

en voorts ook van het Hoofd Blondeel ende Hougij vrienden,

gelijk meede op het beleeftst hun Complement afleiden de Bandase

Equipagie op zigter schietekatte en Eerst Gesw: Clercq Ellersius

den wel Edele Gestr: Heer Admiraal oodmoedig bedankende voor

de aan hen beweesen goedgunstigheeden en zijn Edele een ver„

„der gelukkige en voorspoedige verse toewenschende, waar na den

Edelen Heer Admiraal het Hoofd Beth gerecommandeert heb„

bende zo veel mogelijke spoed te maken dat de Bandase

orembaij de waterslang in staat wierde gebragt na dat sou„

vernement te stevenen vertrok denselve met de Bandase

vrienden en salueerde dat Comptoir met 23: bas en wierd van

de redout met 13: d:o schooten bedankt

Woensdag den 8:e d=o Ting den wel Edele Gestr: Heer Admiraal des smor„

„gens Badenen wierd des voormiddags alhier Landverga„

„dering gehouden met de Regenten van dit Distrect, waar

in zodanige zaken zijn afgehandelt als de Notul van

deesen datum onder de Bijlagen te vinden aanwijst

waar van het Hoofd Blondeel Copia Authenticq is verleend,

wordende des namiddags alles in gereedheid gebragt tot het

vertrek van hier gelijk gelyk om half vijf uuren den wel Ed:

Gestr: Heer Admiraal van het Hoofd Blondeel en Mejuffrouw

desselfs beminde een teeder afscheid genomen hebbende in„

voegen en onder het zelfde salut en Ceremonien als bij

aankomst

De