closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101

aankomst tot aanstrand geconduiseert zijnde andermaal af„

„scheid nam dog het Hoofd Blondeel op zijn versoek permit„

„teerde zijn Edele nog een end weegs te versellen, en voorts in

de kleine orembaij overstapte mitsg:s met gem: Hoofd Blon„

deel aanboord van de Cortorre Bonoa komende Zun van an„

„ker ligten liet doen en vervolgens ’t fortres Zelandia salu„

eerde met 9 schooten.

De dreggen dat thuis gehaald zijnde raakte men om vijf

uuren onder de reemen en stalden de coers na het gat van

Liangen het intusschen reeds avond geworden zijnde zag men

de negorijen Pelauw Crieuw en Caylolo zeer fray g’illumineert

en aldaar aller hande vertoningen van ligten maken

omtrent seeven uuren kreeg den Edelen Heer Admiraal

per een expresse Zendeling van het Helas Hoofd smissaert

tijding dat het Papoes Roofgespuis zig weeder hier en daar

in de vaarwateres vertoond en reeds volgens de bij hem van

Piroe mede mondeling bekomen Berigten de Negorij

Bonoa hadden g’invadeerd weshalven zijn wel Edele

Gestr: t Hoofd Blondeel gelaste met de orembaij van Sa„

meth wiens Regent almeede zijn Compliment was koo„

„men afleggen na zijn comptoir te retourneeren aldaar goede

ordre te stellen en tegen alle aanvallen waakzaam te zijn

waar na gemelde Hoofd Blondeel zo wel als den Radja van

sameth zijn wel Edele Gestr een voorspoedige Ruse en 's He„

mels zegen toegewenscht hebbende na het nultigen van nog eeni

„geglaase wijn van boord vertrocken. intusschen de vloot reijs

van derde den geheelen nagt door

Donderdag den 9:e d=o Des smorgens te ses uuren tot voor Hitoelama

gevordert