closeTerug naar inventaris

Transcriptie

103

schooten gedaan. Aan Land gekomen zijnde recipieerde het

Hoofd Smissaart verseld van de Hongij vrienden en eenige aldaar

bescheidene minderen Dienaren zyn wel Edele Gestr: eerste

aanstrand zeer tederlijk, begeleidende zijn wel Edele Gestr: voorts

onder het salut van drie Chargies uit het Land geweer en 21:

Canon schooten, g’escorteert van zijn Edele Lijfwagt opgevoord

door den vaandrig Borgquits door de in de wapensgeschaard

staande bezetting na 's opperhoofds woning, daar zijn wel Ede„

„le Gestr nogmaals op ’t beleeftst begroet zijnde, zijn Edele door

het Hoofd smissaert de sleutels van ’t fortres op een overdekte zil„

„ver schenkbord, wierden aangeboden, welke zyn wel Edele Gestr:

even aangeraakt hebbende hem onder een vriendelijke dog ge„

paste recommandatie liet behouden.

Hier na een wijnig gepoost hebbende wierden op ordre van den

wel Edele Gestr: Heer Admiraal de Prothocollen Zedtert A=o 1781:

zo meede de wapens Ammunitie en Arthillerij Goederen gevi„

„siteert en wel bevonden.

Na de middagdeed den wel Edele Gestr Heer Admiraal een

wandeling bezigtigde de kerk zo meede de negorijen die

zijn Edele alle meen zindelijke staat vond

krijgende desen avond den Lieutenant Berner van zijn Edele

ordre zig gereed te houden om op morgen met twintig orem„

baijen met Militairen voorsien, te veese te onderneemen wer„

waards zijn Edele hem zoude Expedieeren.

Terwijl men de wooning van 't opperhoofd en de voor ’t zelve op

gerigte en met klappus bladen versierde siaboa zo meede de Wo„

„rangen der mindere dienaren zeer fraij g’illumineert zag

Vridag den 10:' d weerd na dat den wel Edele Gestr Heer Admiraal van

’t Baden te rug gekomen was tijding gebragt dat de Papoese

hoof vloot zig te waipoetij Tanama en Papinaloe bij en om„

trent Cambel lo en Mirate Hoeamohel onthielden werwaards

dan