closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

A

145

gisteren middag van de Pandjong sial waren te rug gekomen

en gerapporteert hadden er voor Cambelloeen Papoesche vloot

van omtrent 30: Zeilen g'ankert was, en kort daar aan aldaar

meede volk van Piroe was g'arriveert, met tijding dat de

Negorijen op Groot Bonoa door die Zee Sohuijmers in de Asch

zoude gelegt zijn, kunnende intusschen tegens dit Roof„

geboefte mits gebrek aan volk en orembaisen niets ondernee„

„men, heb ik mij moeten Contenteeren de onder dit Comptoir

sorteerende negorijen tegens alle aanval te dekken ten

welken einde reeds een Commando militairen na oering

en Asseloeloe heb afgezonden. uwel Edele Erntfeste voor t

overige dankzeggende voor de approbatie mijner spec„ifi„

catien, heb ik de eer met ’t vereijschte ontzagte zijn /on„

„derstond:/ E: Erntfeste Heer /:lager:/ uwel Ed: Erntfestes

onderdanige en gehoorsaame Dienaar /:was geteekent ./.

A: L: van Hamel ./:in margine/. Laricque Rotterdam

den 8 Xber: 1784:—

Zaturdag den 11e Decemb:r ontfing Den wel Edele Gestrenger

Heer Adniraal over Piroe de volgende door de oudstens

van de Negoryen te Bonga geschreeven Maleidse Brief.

Disini Saisi Fengerij Sakalijen Dalam Tanah

Boanoh Iang Sudah djataw Mohon Kabawah Saribus

Salap kaky kaus Bangsawang Puwanku Tang adalak

Tampat pemarentah Sakalijen kamij Manusija dalam

Mham ambon inataw kola kamenangan ini Seperti

Minsakh Iang te doh

Mususudah Alah Negerij 2: harij deri Bulan Desember

Lepas satenga 6. harij ampat pagi harij dowah kabten salam

Sarane