closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Laricque

Sarane dan Puwah dan 20: manusija Sudah berparang den gan

37: korah Tijada boleh tahan maka sebabitue musu Sudah

masokh dalam tenga: Negorij sudah bakar 33: rumah isalam

rumah sarane sudah ambel 4: orang, bunu lagi 3: orang, komba„

„li sudah berparang sampe Lepas 3: oras sijang, kamij sudah bunu

1: kabten papuwa den gan 2: orang, pagi harijnja kombali sudak

berparang kombalij sampe malam, lagi Sudak djaga pada ka„

mij sampe sijang kamy sudah iko pada itu orang sampe, di„

iandjong lagi sudan djaga sijang malam, kamij tijada berijta„

hu kapava kalapa vetor lagi, Lagi sabla pada orang Sarane sebal

orangkaija tuwah dengan Tura Meester Sudah bikim takotan pa„

„da orang toewak /: dengan orang baranijp serta manusija Sa„

kalien sudah geser dere Negorij, maka sebab itu orang dja„

„hat rusakh Negorij Sampectuorang sudak bonoh djouw

orangkaija punja paij / was geteekent /. kornelis peserahu voortd

met een Arabise Carakter vervolgens met twee kruissenen daar

bij gesz: Paul Latulete Ananijas Pesirahoe en weeder met

moorse Caracters

Latende voorts in rescriptie na Laricque over den Landweg

afgaan de volgende Missive gedateert op heeden.

Aan den onderkoopman M:r Abraham Louis van Hamel

Hoofd aldaar

Eersame Vroome.

Door den Heer secunde Schilling mij toegeschikt zynde

het door UE: aan zijn E: gerigt briefje van den 8:e deeser, houden„

„de berigt van Een swervende Papoese Roofvloot, het verbrande

door deselve van de Negorij Bonoa en UE gebruikte voor sorgen

teegens vyandelijkheeden onder uE: Comptoir district heb in van

eerst gem: reeds omtrent Liang zijnde over Piroe tijding gekragen

en

6

F

I1