closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

en ook al aanstonds een divisie uit mijn vloot van twintig orem„

„baijen op dat geboefte afgezonden, waar van ik den uitslag

ben afwagtende, Jk prijse uE: gemaakte voorsorge, recom„

„mandeere de waaksaamheid en hoede en blijve nagroete

/:onderstond:/ uE: Goede vriendt /:was geteekent:/ B: v: Seuren

/:in margine:/. Hila Amsterdam den 11: December 1784:—

Wordende heeden Namiddag Conferentie gehouden met de Jn„

landse Regenten van dit District waar in zodanige zaken

zijn verhandelt als bij de geteekende Notul onder de bijlagen te vin

„den kan worden afgezien en waar van het Hoofd Smissaert Copia

authenticq is afgegeeven.

Tondag den 12:en d=o wierd alhier den Godsdienst verrigt en de tijding aan„

„gebragt van ’t overleiden van den oud orangkaij van Asseloeloe

Matta Enna Elij welken ouden grijsaard bereeds den wel Ede„

„le Agtbare Heer Gouverneur Anthonij Hurdt gekenten ruim

128: Jaren bereikt had, des avands om 7: uuren Quam per kleine

orembaij alhier aan het Laricques Hoofd den onder koopman

M:r Abraham Louis van Hamel den wel Edele Ge„

„str: Heer Admiraal vergelukkende met zijn Edele 's tot

dus verre gevorderde reise tevens Communiceerende de op

gisteren dan hem toegezonden Missive onderweegs ontfangen te

hebben.

den 13:e d=o Des smorgens ging den Edelen Heer Admiraal met

Maandag

eenige Hongij vrinde Baden, en Quam deesen voormiddag te

rug den Leeutenant Berner met eenige ovembaijen van het

uitgezondene divisie, terwijl de andere agter aan kwaamen

Rapport doende dat hij Conform de bekomen ordre de hoek

van Cial tot bij Mira beligtigt dog geene Papoese vaartuij„

gen ontwaard had en zekerlijk deselve wijk naar elders moesten

hebben