closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben genomen, dog dat hij op Papinaloe aan Land gevonden had

eeven als een opgerigte Palq waar aan het van verre toescheen dat

drie Menschen hoofden hiigen, dog dat Hij Leitenant aan Land ko„

„mende bevonden had dat het drie steenen waren.

wordende voorts de nodige preparatien gemaakt tot het vertrek

gelijk half vijf uuren de wel Edele Gestr: Heer Admiraal een vrien„

„delijke afscheid van het Hoofd smissaert gekomen hebbende on„

„der het salut van drie Chargies en Negentien Canon Schooben mitsg:s

de zelfde Ceremonien als bij aankomst door het Hoofd smissaert

die van Laricque van Hamel, de Hongij vrienden en mindere

Dienaren van dit Comptoir tot aan ’t zeestrand wierde begeleid

en na aldaar andermaal van het Hoofd smissaert afscheid geno„

„men en daar deesen zijn wel Edele Gestr: Gods Dierbaarste Zee„

gen en veilige hoede mitsgaders een gelukkige en voor spoedige

Rheise na Amboina toegeboezemd zynde stapte zijn Edele met

’t Hoofd van Hamel in de kleine orembaij scheppende na de Ho„

„miraals Cortorre en daar g’'arriveert zynde het fortres gesalueerd

wierd met Elf schooten, wordende voorts zien van Aankerlig„

„ten gedaan en de vaartuigen de dreggen thuis gehaald hebben„

de raakte men om vijf uuren onder de riemen komendes al aan„

„stonds weeder bij zijn wel Edele Gestr: aan boord het Hoofd smis„

saart, die op zijn versoek gepermitteert wierd zijn Edele nog een

end weegs tutgeleide te doen

Desaronds om half seeven uuren kreegen stroom teegen die om

half agt uuren zo vehement liep dat alle de vaartuijgen in

gevaar raakten om tegen de wal gezet te worden en waar door

men om agt uuren genootsaakt wierd zein te doen en het bij de

hoek van leith op 15: vm water te sloppen

Waar na het Hoofd smissaert na bekomen afscheid en Aflegging

van een beleeft Compliment na zijn comptoir vertrok blyven de

het

Di