closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag

109

het Laricques Hoofd van Hamel na het houden van ’t avond„

maal nog in de vloot.

den 14: December Des smorgens om half twee uuren de stroom

gekentert zynde wierden op het gewoone zein des dreggen thuis

gehaalden langs de strecking van de wal voortgeschept, met

sons opgang hoorde men bij ’t passeeren van de Negorij Oering

en vervolgens ook uit de Negorij Asseloeloe veele schooten doen terwijl

intusschen om half seeven het Laricques Hoofd van Hamel wee„

der aanboord gekomen was: passeerende om half agt uuren tus„

schen de vaste wal van Hitoe en de drie Gebroeders

De Laijbaij genadert zijnde wierd van daar de standaart met

seventien bas schooten, en in ’t voor bij passeeren den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal met drie dargies en 21: schooten gesalu„

eert welk salut met seeven schooten wierd beantwoord.

om half neegen uuren passeerde men de hoge klip of zogenaamd

zuiker brootje, wanneer een wynig daar na de standaart weeder

wierd gesalueert met 17: schooten van ’t fortres Rotterdam die met

q: van de Admiraal Corlorre bedankt wierden komende omtrent

half Tien uuren den sergeant van Namakolij aanboord, zijn oot„

„moedig compliment afleggende en den wel Edele Gestr: Heer Admi„

raal rapporteerende dat op zyn Post alles wel was, en hij geduurende

het afweesen van zijn wel Edele Gestr: geene vreemde vaartuijgen

had ontwaard dan eenlijk Een Tanembarees welke hij behoorlijk

naar Ambon had gebragt vertrekkende na bekomen afschied wee„

„der na zijn Post

De vloot tot voor Larecque gevordert zijnde wierd den Edelen Heer

Admiraal van daar gesalueerd met 21: Canon schooten die van de

groote Cortorre met Elf d:o wierden bedankt, de stroom bereeds om

agt uuren tegen geloopen hebbende schepte en zulde men met een slap

koeltje voort blijvende het Hoopd van Hamel aan boord het middagmaal

houden

14

5

1e