closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Woensdag

houden. Nademiddag om drie uuren wierd bij ’t passeeren van 6.

Post Namakolij de standaart van daar meede gesalueerd met 19 scho

„ten die van de Admiraals Corlorre met 5: d=o wierden beantwoord.

om half vier uuren kreeg het Hoofd van Hamel verlofom na zijn

Comptoir te retourneeren dewelke dan ook na een teeder afstheid

per kleine orembaij van Boord vertrok, van welke hij den wel Edele

Gestr: Heer Admivaal salueerde met 19: bas schooten wordende met

van de groote Corlorre bedankt.

Horende bij het passeeren van Lillebooij 19: en van Hatoe Elf sch

„ten doen, terwijl men om half ses uuren de Laha bereikt hebbend

aldaar drie chargies door de Militairen uit het hand geweer aa

t strand zagdoen, en voorts de Coers na ’t Casteel nieuw Victoria

stelde, van waar de standaart wederom wierd gesalueerd met 21.

schooten die van den Admiraal met 13: wierden beantwoord.

Om seven uuren kwam de Posthouder van waijnitoe aan boord, rappot

brengende dat op zijn Post alles in een goede ordre en 'er niets te quaa

was, waar na hij zijn afscheid bekomen hebbende weeder na zijn beschen

„de plaats vertrok.

Ter Rheede Amboina gekomen zijnde liet men des avonds om Agtu

„ren na gedaane zijn de Dreggen toegaan aan de west kant van

’t zee hoofd op 15: v=m water

den 15: December Met den dag zag men hier ten anker leggen

chaloup de Batavier en de Pantjalling de Beschermer welk

de Hongij vloot hebbende verseld de laaste den 10. en d’eerste der

12: hier ter Rheede zijn gekomen.

Des smorgens om ses uuren stapte den wel Ed: Gestr: Heer Admiro

in de kleene orembaij wanneer op het doen van Een schootde sta

„daart wierd neergehaald, wordende van de Cortorre Bonoa

zijn wel Edele Gestr: met dartien schooten gesalueerd, en aan

Land komende gerecipieerd en op ’t teederst begroet door den E: Her

Opperkoopmans en becunde Johan Adam Schilling neeve

de verdere Leeden van den Politicquen Raad, den Eerwaart

Heer

2