closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

He

111

Heer D:s Snethlage de respective tollegianten, de Hongij Raad de of„

„ficieren den Burgerij en Chineesen door welke zyn wel Edele Gestr gesior„

„teert van zijn Edele Lijfwagt op gevoerd door den vaandrig Borgquits ge„

convoyeerd wierd tusschen twee rijen Chineesen die met hunne vlag„

„getjes langs het zee hoofd tot na bij 'scasteels Poort gerangeert stonden,

voorts door ’t in de wapenen geschikt staande Guarnisoen gecom„

mandeert door den Capitain van Guericke onder het salut van

drie Chargies uit het hand geweer ieder gentreminelleert met Een

Canon Schoot en van nog 18: gelijke schooten gevolgt tot aan zijn wel

Edele Gestr: wooning binnen het Casteel Nieuw Victoria, alwaar

door Mevrouw zyn wel Edele Gestr: Gemalin en kinderen aller teederst

ontfangen zijnde, andermaal door den E Heer secunde met het

verder gezelschap verwelkomt wierd en op het welmeenenste geluk

gewenscht met zijn wel Edele Gestr: volbragte reise waar na dezelve

op een Pup Tabak en eenige glaasjes morgen wijn onthaald zijnde

hun afscheid kreegen en na huis vertrokken:

zijnde volgens ingekomen Berigte alle de Manschap van de op den

2: November tusschen Manipa en P=lo swangie door de zee over„

„stroomde kleine orembaij behouden en na derselver Negorgjen

gedaan.

Heeden na demiddag arriveerde de Pantjalling de Vrctoria

welkers gezagvoerder Ian Lievense rapporteerde dat op zijn

te rugrheise van keffing geene ontmoetingen gehad, en op zijn ledem

alles wel was, maar dat op de hoogte van de hoek van Haja den arres„

„tant Iman Sarassa van P=lo Gisser op den 4:' deeser aan een kramp„

„trekking was overleeden

Donderdag

den 16: d=o geene Hongij zaken gepasseert zynde arriveerde op

Vridag den

:1J: de Chaloup Batavias welvaren brengende den opperstuurman

Leendert Smith: rapport dat hij geene ontmoegen heeft gehadse„

dert dat van de Hongij vloot was afgeraakt en op dat vaartuijg alles

in goede ordre was.

Zaturdag den 18e niets ter aanteekening voorkomende wierd.

Sondag