closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tering was geschied, en de Ammunitie der vloot door den Arthil

„lerij Luijtenant gevisiteerd, gaf: zyn Edele de Inlandse Regenten

te kennen, tot Fiscaal van de Hongy vloot te hebben aangesteldden

secret:s van Politie Urnand Johannes De Bourghelles,

en tot Leeden den Casteels opperchirurgijn Christiaan Hoffmann„

den Luijt:t Militair Iohan Michiel Berner, den Arth: Luijt:t

Thomas Magnus Streck, Equipagie op zigter Theunis

Maartensz: Kulk, en de vaandrigs Johan Sigbrand Borg„

quits, Johan Iurgen Heins, en Pieter Fockens, voorts tot

secret:s van de Hongij die van Justitie en Land Raad Elias Mazel,

en tot dispencier den Iong Assistent Christoffel Breemer,

waar na het gerenoveerde Hongij Placcaat in de Malleidse Paal

opgeleesen zynde, recommandeerde zijn Edele de regenten op ’t

nadrukkelijkst hen na dies inhoud stipt en zonder de minste afwij

„king te reguleeren, tevens aan hen bekend makende voornemens te

zyn buiten wettige verhindering op morgen nademiddag te drie

of half vier uuren de reise te onderneemen, voorts zo wel de Leeden

als Jnlandse Regenten op het lederst toewenschende 's Hemels bijstand,

en zeegen ter aanmoediging eener onafgebroeken betragting in het

helpen behartigen van 's Maatschappi Sbelang, bijsonder in deeze

zyn Ed:e onderneemingen; terwijl de Leden en Regenten zyn wa

Edele reciprocque, een gelukkige en voorspoedige Reise toeboesemden„

mitsg:s dat zijn wel Edele heelsame pogingen bijsonder in het be„

tengelen van ’s Comp:s vijanden gelukkig mogen slagen en de uit„

komst met de Leegen der overwinning bekroond worden.

vervolgens distribueerde den Edele Heer Admiraal aan de Christen

Regenten van de vloot ider Een Boekje met geschreeven gebeeden ge„

„schikt om geduurende de reese des smorgens en 'savonds en ook bij an

„dere geleegen theeden gebruikt te worden onder toezegging aan den

„zelve die boekjes met nog eenige andere gepaste gebeeden voorde

Hongijs