closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nevens alle de Radjas, Pattijs en Orangkaijen van onder

het Hoofd Casteel, de Cust Hitoe, de Eylanden

Honimoa, oma en Nussalaut, die van Laric„

„que, en Manipa, mitsgaders eenige van Cerams

Zuid Cust

Den Edelen Heer Admiraal aan de Leeden en Regenten gecom

„municeert hebbende dat zijn Edele deese bijenkomst had belegd

zo wel ter afdoening en beslissing van zodanige zaken als tot dee„

„sen Comptoire relatie hebben, als ook de verschillen die hier mog„

„ten worden g’oppert, en waar toe zijn Edele alle de bewoonders van

dit en ’t Eijland Nussalaut door de Bode van den Landraad Jan

Paulus had doen aan zeggen, dat de geene die iets had in te bven„

„gen te versoeken of te klagen, zig onbeschroomd konde vertoonen,

op dat dezelve daar na geen ignorantie zoude mogen pretendee„

„ren, voorts ook ter afdoening van zodanige zaken als den Fis„

„caal der vloot ter Rolle zoude mogen brengen, opzigtelijk zo„

„danige ongereegeldheeden als bij het Hongij Placcaat verbooden en

geduurende de reis gescteert mogten weesen.

Dog alvoorens daar toe te treeden wierd op den voordragt van het

Hoofd Beth en de propositie van den Edele Heer Admiraal goed„

„gevonden en verstaan, eerstelijk mits de aanhoudende Caduciteit

van den hier dienst doende Huistimmerman Thomas Toma„

„sowa denzelven uit den dienst der EComp: te ontslaan met

Cesseering zijner gagie onder medio deeser, voorts een gunstig

reguardte slaan op de volgende ingekomen Requesten en mits„

„dien in den dienst der E: Comp: aan te neemen om zodanig hier

bescheiden te blijven Willenh Nikiuluw van oelath oud 23: Jaren

voor huis Timmerman met Twaalf guldens smaands, als die

dienst reeds ruim twee Jaren ter preuve waargenomen hebbende,

Pieter van wijndaarden oud 18: Jan Vis oud 17: Jacob

Wis