closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cardres

Papier

vellen

6.

172

14

3

147.

de ordre daar op behoorlijk den Eed af /onderstond:/ Aldus Gerecol,

leert en b'eedigt ter ordinaire Raadkamer datum voorsz:

/was geteekent:/ P: C: Duijsterwald /lager:/ Dit getuijgd / ge„

teekend:/ C: G: Hinderhith p=l Sect=r / in margine / getekend:/ F:

Ostrousky en Joh= Hogerwaard.

Bernardus van Sleuren Aamiraal.

en veld= overste mitsgaders Afgaande, en

Adriaan de Bock, aankoomende, Gou=

„verneurs en Directeurs benevens den Raad deeser Provintie, allen den

geenen die deesen zullen zien ofte hooren leesen Salut; doen te weeten.

Alzo ons door den Raad van Justitie is vertoond hoe dat dezelve

onaangezien de daar teegen leggende Placcaten: Hunner Hoog Edelens

de Edele Hooge Jndiase Regeering tot Batavia de dato 20: Julij

1762: en 24. December 1765: met het institueeren van actien worden ver

„moeijelijkt, onstaande uijt pretentien van geleeverde Goederen, gepres„

teerde diensten, Boekschulden en andersints reeds vijf, Ja Tien en meer

jaren geleeden. zo is ’t dat wij in onsen Rade op den 8: deeser in aanmer„

„king genomen hebbende, dat diergelijke Fractijcquen in ’t algemeen aller

nadeeligst zijn en voornamelijk strekken tot prequsitie van Erfgenamen,

weduwen en weesen, zo mneve tot belemmering van Collegien en Executeurs in

het afdoen van zaken als kunnende daar door in kostbaare proceduures worden

gewikkelt, beslooten hebben bij wegen van renovatie van voormelde Placcaten

te statueeren, dat alle en een iegelijk, wie het ook zoude mogen weesen, onder

het ressort deeser Provintie gehoorende, eenige pretentie hebbende, oorsprong„

„kelijk uijt geleeverde goederen, gepresteerde diensten Boekschulden en ander„

„sints, niet in Justitieele, Notarieele of deugdelijke onderhandse schuldken„

„nissen