closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„nissen of obligatie, gehouden en verpligt zal weesen deselve in te vorderen

dan wel zijn actie te institueeren op leevende persoonen binnen Een

Jaar, na dat de schuld gemaakt, de goederen geleevert of de dienst

gepresteerd zal weesen. En op Boedels van overleedene binnen den

tijd van drie maanden na derselver overleeden, mitsg=s op Persoo=

„nen die buyten deese Provintie vertrecken, voor derselver depart

van hier, sub pane dat de geene die daar in nalatig zal zijn geweest

en na de voormelde gestipuleerden tijd eenige actie wilde moveeren,

van zijn regt verstooken zal zijn, ten ware hij ten regten genoegdeende

konde aantoonen dat in de twee eerste gevallen de noodige pogingen

tot inning van het zijne hadde aangewend zonder nogtans eenige

betaling of voldoening te hebben kunnen erlangen, en in het laat=

„ste geval, dat hij zodanige vertrocken Persoon of persoonen voor derselver

dapart vrugteloos had aangesprooken of laten aanmanen, dan wel„

bij derselver vertrek hier niet present geweest te zijn, nog gemag„

tigdens gehad te hebben.

Jnterdiceerende derhalven de Collegien van Justitie, Den Landraad en Hu„

„welijkse en kleine gerigts zaken alhier, om op pretentien en reekeningen

die na verloop van den gestipuleerden tijd op leevende of op Boedeesen nala„

„tenschappen van overleedene persoonen te voorscheijn worden gebragt eenig

regt te doen, wanneer niet te gelijk den Regter ten genoege aangetoond

worde dat de voorsz: persoonen of Collegien, Executeurs Administrateurs en ze

van der overleedene nalatenschappen binnen den bepaalden tijd aange=

„sprooken zijn en de betaling egter niet gevolgd is, en ten opzigte van

vertrocken persoonen dat zij voor hun vertrek niet hebben kunnen

worden aangesprooken, of aangesprookende zijnde, egter geene voldoe„

ning gegeeven hebben.

En op dat niemand hier van eenige onkunde zoude konnen preten

„deeren, maar zig in teegendeel daar na rigten word deese alomme zo hier op

de buijten Comptoiren, in de Nederduitsche, Maleidse, Arabische en Chineesen

laten