closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan de wel Edele Gestrenge Heeren

Bernardus van Hleuren

Admiraal en veld overste mitsg:s afgaande, en

Adriaan de Bock

aankomende Gouverneurs en Directeurs deser Provint

WelEdele Gestrenge Heeren

Jn naarkooming der g'eerde beveele uwer wel Edele Gestr: heb„

ben wij ondergeteekende ons vervoegt op ’t alhier ter Rheede

Leggende scheepje de Jonge orangeboom en ’t zelve bij aankomst

bevonden diep te treeden voor 13¼: en agter 13½: voeten, voorts onder

de uijtlossing der Lading van gem: Bodem exact nagesien de staa„

„gie, en deselve na behooren goedgevonden, mitsgaders ook niet ont„

dekt dan dien bodem met te veel particuliere goederen is beladen

geweest.

Waar meede vertrouwe aan de ordre der aan ons op gedraage Com„

„missie voldaan te hebben onderschrijve, wij ons met de meeste

hoog agting /onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heeren /Ca„

„ger:/ uwel Edele Gestr: gehoorsaame en Trouwschuldige Diena

„ren /:was geteekend:/ F: M: Kulk en Duijsterwald /in margine/

Amboina den 20: April Ao 1785.

De Teegenswoordige Kerk en School

staat, word zoo als dezelve voor den Twref„

„dikant Hendrik Snethlage en der

ouderling van de Maleidsche gemeente al„

hier Iacob Queljo en de andere ouder„

„lingen vande Buijten Comptoiren van

de