closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hier

159

Hier mede verhopen wij aan de g’eerde intentie b'antwoord te hebben en

blijve met diepe eerbied /onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer /lager:/ uwel„

Edele Gestr: onderdanige en gehoorsame Dienaaren /was geteekend:/ J: W: Sche

mering en L: Hoedt /lager / inkennisse van mij /geteekend:/ C: A: van

Capelle P:r =m Secret:s het midden stond/ Ten mijnen overstaan /geteek=t/ L: J:

Haga /in margiene:/ Amboina den 3 December Ao 1784: /lager:/

als Rooymeester /:geteekend:/ G: N: V: Guericke /nog lager /: als wijk„

meesters /geteekend:/ D„k Christoffelsz:, L: M: Knop, L: Hoedt,

B: Riso, C: H: van Capelle en N Eijke

Aan de wel Edele Gestrenge en Agtbare Heeren

Ternardus van Sleuren,

Admiraal en veld overste mitsg=s afgaande en

Adriaan de Bock,

aankomende Gouverneurs en Directeurs deeser

Provintie

Wel Edele Gestrenge en Agtbaare Heeren

n naarkoming der g'eerde beveele uwer wel Edele Gestr. en Agtb hebben

wij ondergeteekende ons vervoegt op ’t alhier ter Rheede leggende schip

Buyten Leeven en onder de uijtlossing der Lading van gem:

schip Exact nagezien, de Htuagie, dezelve na behooren goedgevonden

mitsg=s ook niet ontdekt dat het zelve met te veel particuliere goede„

„ren is beladen geweest.

Waar mede vertrouwe aande ordre der aan ons opgedrage Commissie

voldaan te hebben onderschrijve wij ons met de meeste, hoogagting /onderstond:/

wel Edele Gestr: en Agtbaare Heeren /lager:/ uwel Ed Gestr: en Agtb:

onderdanige Dienaaren /was geteekend:/ I: M: Kulk en M: Hoe„

„dhap /:in margine:/ Amboina den 11: Febr: 1785: