closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Domainen

307:

den Domannen Verhandeldt

308:

’t Rendement der verpagting g’inserreert

309:

de vermindering is gerigt

310:

Men heeft eenige veranderingen gemaakt in de Pagt conditien

Van de Bazaar

en ’t slagten van ’t Beestiaal

311:

312:

mitsg:s een afslager van de visrt markt aangesteld

313:

het bedragen van 's Heeren geregtigheid genoteert

zo mede van den Eijk

314.

en ook van ’t gestempeld papier

315:

Eijsch

Den Eijsch van Benoodigtheeden word aangeboden.

334:

de Javase Ministers is Een Extract uijt den P:l Eijsch toegezonden

335:

Eenige Houtwerken voor de Rijst Pakhuijsen worden apport g'eijscht

336:

om het gevraagde Pajement en duijten word een gunstige voldoening versogt

337:

ook om twee bequame stuurlieden

de Restanten giiserreert

338:

zoo meede het Restant Koopmanschappen

339:

Extirpatien

de Extirpatien worden genoteert

304:

Fortificatienn Gebouwen

De vorderingen aan de Fortificatien vertoond

§ 346:

en ook wat nog onderhanden is

347:

het Berigt van den Capitain Van Gnericke

en Een Berigt nopens ’t forties Defentie te Bouro gaan over

de Timmeragie en Reparatien genoteert

348:

de slegte gesteldheit van ’t Rijst Pakhuijs vertoond

het berigt der noodzakelijke vernieuwing word aangeboden

349:

en om de benodigde houtwerken versogt

waar van Een Apporte Eijsch na Java zal gezonden worden

verte