closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

170

Vervolg a Tnianase Laanen

gemelde RRadja is gelast zijne beschuldigingen tegen eenen Jaar Sopoelalang met bewijsen te staaven

§ 370:

het welk den 31: Augustus isgesthied

371:

de Lopoelalangs hebbende Te De soisas altoos den voet soeken te ligten

372:

heeft zig Jongst met ’t schip ’t Buijten Leeven weg gepart

om zijne te rug sending na herwaards word versogt

de Regenten van waaij en Lillebooij zijn behoudens honneur ontslagen

373:

mitsg:s des eerstens zoon en laatstens Neeff in hun steede aangesteld

ook is ’t vacante Regentschap van Booij vervuld met Jesaias Pattij radjawane

374:

de ouden Jong orangkaijen van Htoetoemoerij zijn ontslag

375:

de Plaats vervuld met Enoswaas

den afgezette orangt: van Tial is gepermitteert na zijn Negorij te retourneeren

„376

de Conferentie Natul is den 12:' Julij giiserreert

377:

Kerkelijke Zaaken.

De groote kerk en school visite is aan de Predikant Feije opgedragen

357:

om de meermale versogte twee Europeese krankbezoekers word aangedrangen

358:

mits de hier zijnde, door hun 70: Jarigen ouderdom buijten staat raken

tot het bijwoonen der groote fatechisatie zijn gecommitteerdens benoemd

359

Den staat der kerk middelen word vertoond

360:

Cprosen

Den staat van ’t Leprosen word vertaand

„361:

het getal der ongetuckig aangeteekend

362:

Negotie Boeken.

De Negotie Boeken de A„o 178/4: g'examineert en de verschillen vereevend

329:

de Lasten van ’t boekjaar 178 7/8: hebben de Memorie gesuepasseert

330

het kort vergelijk der Lasten en winsten g’inserreert

zo meede het generaal vertoog

Produclen.

De Producten zijn in ’t voorjaar verhandelt

„301

de calculative begroting van ’t wagul gewas word gespecificeert

dog word hooger begloot

303:

den Gouverneur zal zulx door gepaste middelen zien voor te komen