closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Particuliere daarten Mandel

De Particuliere vaartuijgen worden genoteert

van de daar meede en van andere plaatsen hier aangeweest hebbende vaartuijgen en gedreven

handel gaan de Lysten over.

Praccaten en Biljesten.

een advertissement wegens de prijs der Rijst g'affiggert

Requesten.

De Requesten gaan over

voor de afsending van dat van den gegagieerd Arthillerij Lieutenant Jansz: een gunstige welduij„

„ding versogt

de bewijsen tot dat zelve behoorende gaan over

die over eenkomen met het het genoteerde bij de Memorie van den afgegane Gouverneur van der voort

welke men versoekt dat Hun Hoog Ed:s gelieven in te zien

Scheepen en Vaartuijgen.

Tot ontlossing van het schip de Zilvere Leeuw zijn gecommitteerdens benoemt

De gebreeken aan dien bodem zijn verholpen en daar toe is ’t nodige verstrekt

de voor den schipper Acker aan 20: Militairen over verstreckte randsoenen zijn hem gerestitueert

en hij is gerieft met Ballast, Medicamenten en Een opperstuurman

mits het overlijden van zijn onder, en ziekte van zijn opperstuurman

Twee Chineesen en vijf Javanen van dien bodem zijn in fiscaals handen gesteld

de eerste beschuldigt, dog vrij gekent, zijn aan den Capitain dier natie afgegeven

en de laatste na hun bescheiden bodem te rug gesonden

des Fiscaals Berigt en verdere Papieren gaan over

het schip ’t Buijten Leeven heeft niet eerder als den 18:' Julij konnen vertrekken

de berigten van den Equip: opz: zijn geformeert

aantoonende ’t getal, der vaartuijgen, Ambagtslieden, zeevarende N:a

en gaan onder de belangen over

om een twee maste Bark word ootmoedig verzoek gedaan

zo meede om twee Jollen

de Lading van de zilvers Leeuw is bij de boeken ingenomen

om alle Confusie voor te komen

eenige beschadigde Lijwaaten &=a zijn publicq verkogt

en de overheeden van dien Bodem voor ’t minder Gerendeerde belast

van de Gedeeltelijke Lading is een bevinding gedient

dog van de geheele Lading kan men geen verslag doen.

dewijl een gedeelte op Bouro heeft moeten worden ontlost

ter voorkoming dat dien Bodem geen Jaar had moeten blijven overleggen

waar voor een gunstige approbatie word versogt

de aangebragte Rijst van de Zilvere Leeuw is voor slegt opgegeven

vervolg

§345

382:

393:

394

280:

281:

282:

283.

284:

285:

286:

287:

288:

289:

290:

291:

292:

1