closeTerug naar inventaris

Transcriptie

171

vervolg van Scheepsen en vaartuijgen

daar om g'examineert

§ 292:

en bevonden, vergaan, aan stukken en vol stoff te zijn

zal dus het eerste verstrekt worden

verscheide Leggers met Atrak, Theer en olij v:o zijn leedig geloopen

293

veel aangebragte rijst is bevonden en met olij aangestooken bevonden

eenige verklaringen deswegen, malkander teegenspreeken zijn in hun waarde gelaten

294:

Aaan de scheepelingen van de zilvere Leeuw is twee maanden Gagie verstrekt

295:

Solai Boeken.

De soldij boeken van 178 1/5. zijn geslooten

340:

en geconfronteert -

den oorsprong eener meerdere belasting dan het voorige boekjaar word aangeteekend

341:

en de Majoor Schneider g’interdiceert meer dan twee Montheering 'sjaars aan een gem: Mili„

342:

„tair te verstrecken

mitsg:s den soldij Boekhouder, om den gemeene Man voor subsidie te belasten

weswegen men zig aan de resol: van den 10: Septemb: gedraagt

Timmeragien en Reparatien

de Timmeragie en Reparatien genoteert

348:

28

HrKoop

en het Rendement van den verkoop g'’inserreert

297:

mitsg:s dat, der verkogte restant Lijwaten

298

zoo meede van eenige beschadigde Lijwaten &:a uijt de zilvere Leeuw

„299:

dies overheeden zijn voor ’t minder gerendeerde van twee rollen frans Zijldoek belast

300:

VreemdeS danen

van vreemdenatien heeft men hier niets vernomen

„344.

dan eenige gerugten van den Rebel Noekoe

Lagoe Bosschen

het geproflueerde iit de Loehoese Zagoe Bosschen genoteert

306:

een Berigt van den staat derzelve gaat over