closeTerug naar inventaris

Transcriptie

digen, om als tweede opperstuurman op denselven dienst te doen, mit„

mits het overlijden van zijn on

der, en ziekte van zijn opperstuurman

het oderlijden van den onderstuurman Johan Hermanus

Trappe, vertrouwende zig ten schipper niet, met zijnen zieken

Opperstuurman alleen na zee te gaan.

TweeChineesen en § 283:

Dog twee Chineesen en Vijf Iavaanen door gem: Acker opgekon

Vijff Javaanen van dien bodem

Zijn Oin fissaals hansen gesteld

den en d’eerste door de laaste beschuldigt zijnde, eenig verraad te hebben

willen smeeden zijn door ons in Fiscaals handen gesteetd en onschul„

d’eerste beschuldigt, dog vrij gekent

dig bevonden, weshalven wij de vijf Iavaanen weeder te rug hebben

zijn aan den Capitain dier na

tie afgegeeven

on de laatstena hun beshiee gezonden, dog de Twee Chineesen gen=t kising en Ching aan„

bodem te rug gesonden.

„gehouden ter voorkoming van verdere moeijlijkheeden; laatende deselve

thans per den Capitain der Chineese Natie alhier Jul Liseen„

des Fiscaals Berigten Verdere

overgaan, en voegen hier neevens de Papieren tot deeze zaak betrek

Papieren gaan over

kelijk zo wel als des Fiscaals berigt.

het schip 't Buijten Eeven 1284:

Het schip 'T Buijten Leeven dat op den 14: Zoude Zeijlen, heeft

heeft niet eerter als den 10: Iulij

konnen vertrekken.

tot den 18: met den Heer afgegaane Gouverneur aan boord alhier moet

leggen, zonder te kunnen vertrekken, alsoo de Contrarie winden niet

permitteerde eerder het anker te ligten

§ 285:

Onsen Equipagie meester; in observantie der gevenereerde ordres, weder

de berigten van den Equipagie

opz zijn gesormeert.

geformeert hebbende, de berigten van de alhier aan handen zijnde ’s Comp„s

aantoo

ende 't9

etal der vaartuijg

Vaartuijgen, met een Notitie van den staat, het emplooij, de be„

Ambagtsliesen zeevaarende d=

maning en armatuure derzelve, mitsgaders het getal ambagtslieven,

zeevaarende en Inpotenten op de Werff bescheiden, zoo vereeren

en gaan onder de bijlagen over

wij ons uw Hoog Edelens deese rapporten in eerbied onder de

bijlagen te presenteeren, vertoonende daar uijt, dat in deese Provintie

te

Omee

oof

Zom