closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ge

rige

ag te

een be

vfrhee

das

agen

Jntwer

te

a

§219:

De Berigten der Huagie en dies

treeding van dien kiel konnen

niet overgesonden worden.

5280

Fo tontlesing van het schip de

Zilvers Leeuw zijn gecom„

mitteerens benoemd

5.

§281:

de gebreeken aan dien beden

zijn verholpen en daar toe is 't

noodigs verstrekt

ƒ 282

te door den schipper Aeker de

20: Militairen over verstrekte

vandsoenen zijn

whij is gerieft met Batlast

Medicamenten en een opper„

Stuurman.

174

wijl wij niet raadsaam oordeelden, dien Kiel, Leedig direct na de

Hoofdplaats te zenden.

De Berigten weegens de visitatie van de Huague der Laoding

en van de dieptreeding, door Bouros Resident Bruins gom„

„mitteerd zijnde /:ingevolge onse ordre:/ over te senden, zijn Wij buij

ten staat deselve uw Hoog Edelens voor als nog aantebieden

onder

Scheepen en Vaartuijgen noten v„ uw

Hoog Edelens eerbiedig berigten, dat wij tot de ontlossing

van het schip de Zilvere Leeuw: als gecommitteerdens benoemt

hebben, den Risident van Boura Ian Bruins en den E=o

Assistent Ferrit Salomon van Capelle.

Om zoo spoedig doenlijk te voorzien in het benodigde, door den schip„

per Nicolaas Acker g’eijscht, hebben wij denselven van hier

toegesonden Twee kundige scheeps Timmerlieden met 6: kalfaters,

om de gebreeken zoo mogelijk te verhelpen, met de noodige Pakbouten,

ijzerwerken etc: gelijk zulx uw Hoog Edelens zal voorkomen

bij de onkostreekeningen van dien boodem:

Eenige Randsoenen aan 20: koppen Militairen door gem: Ac„

ker over verstrekt en door hem te rug g’eijscht, zijn denzelven mede

toegezonden; insgelijx der gevorderde ballast /: die men op Bouro

niet krijgen konde:, diverse Medikamenten en Een Opperstuuman

rendert /mit die wij na dien kiel hebben moeten afvaar„

„digen