closeTerug naar inventaris

Transcriptie

309: Eene Geringe vermindering in vergelijk van de armoede deeser

de vermindering is gering

Colonis mitsgaders het klijn getal Particuliere vaar„

„tuijgen en handelaaren.

Men heeft eenige veranderinge 310:

Wij hebben absolut eenige veranderingen moeten maken in.

gemaakt in de Pagt Conditien

van de Bazaar

de pagt Conditien van de Basaar en het slagten van het

Beestiaal, dog dezelve zijn zeer geringn

In die van de Basaar hebben wij g’inferficeert dat den

Pagter teffens afslager van de visch zij, om dusdanig te prad„

venieeren, dat den Tagter de visch zij, om Gelieve opvlijlt, mijnd

en Weeder verkoopt, en.

§ 311

In die van het slagten van ’t Beestiaal als oneijgen aange„

en ’t slagten van t Beestiaal

merkt, dat deese geregtigheijd aan den Bakmeester der Militai„

ren /: die van de Pagt g'ezimeert is voor zoo verre hij voor t

guarnisoen slagt:/ Jaarlijx bij weege van admodiatie is af„

„gestaan geworden, over zulx almeede g’inserdiceert, dat denzelven

deese Tagt zoude mijnen; blijkens ons besluijt van den 15: Augus„

tus, welke veranderingen hoogst noodig waaren, om het alge„

meen wel sijn boven het bijsondere van eenig Particuliere

te behartigen, en het welk wij hoopen, dat uw Hoog Edelens

gunstig zullen gelieven te approbeeren.

mitsg„s een afslaager van §312:

Wij hebben ook ten dien eijnde een afslager der vis markt

de Wisch Markt aangesteld.

benoemt en aangesteld, op den voordragt van den Capitain.

der Burgerij Dirk Christoffelsz: zijner een zergeant

der Burgers gen=t David Samson.

Den

h