closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Anders

7:12:

ƒ 244738:

De Generaale Lasten bedragen in dit Jaar 178 1/5:

6:12:

239228.

En hebben 178¾: groot geweest.

Dus jongst meerder

5510:

1:—

Daar en tegen bedragen de winsten en Jnkomsten item

54082: 14:8:

Reek: van agio opgetelde wissels in dit Jaar

ƒ

67225: 15:—

En in A„o 178 ¾: zijn dezelve geweest

overzulx t Jongstejaar minder

ƒ 13143:

82:

De meerdere Lasten bij de mindere winstenen Jnkomsten

te zamen genoomen doed zien gelijk voorwaards reets

is aangetoond, dat dit Gouvernement desen Jaars nadeeliger is den A„o p:o tot ƒ 18653: 1: 8:

5

zo dat het op zig zelfs Een Lastpost blijft . . . . van ƒ 190655: 13: 4:

Aanwijsing der Generaale Lasten van ijder Comptoir op

zig zelfs, met de Reeden waar door dezelve vermeerdert en vermin„

„dert zijn in het boekjaar 178 4/5: bij Confrontatie teegens die van

A„o 178¾:„ Teweeten

Lasten in Anno A„o 178¾: Meerder

in A„o 178 7/5: 178¾: minder

Amboina

ƒ178372: 14. ƒ176008: 4:— ƒ

2364: 10:—

. . . . . ƒ

Deeze, meerderheid heeft sijne origine

hoofdzakelijk uijt de meerdere ver„

„strekte Randsz: aan den majoor

en hoofd der Militie, even„

„gelijk Een opperkoopman toe„

„gelegt daar denzelve in d„o pas„

„sato niet meer als Een kapi„

„tain genoten heeft en aan een

meerder aantal van militairen

als de memorie van menagie

daar toe bepaald heeft en daar

en boven nog met ’t schip de

zilvere Leeuw voor de pro„

„vintie Banda aangebragt dog

derwaards door ’t verloop

der monsson niet versonden en dus alhier

aangehouden hebben moeten worden voorts

ook:

Transporteere

ƒ178372:14: ƒ 176008: 4:: ƒ

ƒ 2364: 10: —: