closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

Heek door eene, meerdere afschrijving

van bouwtroffen, tot de nog onderhanden

zijnde fortificatien en 't optrecken van ’t

fondament tot het gouvernement

g'appiobeert, item ’t opsetten van Een val„

„brug, de verstiekte Extra Consumptie

te Batavia aan den presenten Heer Gou„

„verneur Adriaan de Boek voor

de reijse na herwaards, gelijk ook aan

de meerdere verconsumeerde Extra

Camsumptie op de Hongij en Kruijs Ex„s

„peditie, zo meede de verstreckingen

tot diverse benoodigtheeden ten behoe„

„ve van de scheepen 'T Buijten Leeven en de

orangeboom item belasting van ’t geene

bij uijtleevering der Loding van ’t eerste schip

te kort en verrot is bevonden.

Saparona

Veroorsaakt door dien de Prans en oorloge

onkosten, in dit Jaar minder zijn geweest

dan in A„o passato mits ’t afdanken der

restant hulptroepen tot 25: koppen en

mindere verstrekking tot mond be„

„hoeftens aan de Gecondemneerdens:

Hila

deze minderheid is allien veroosaakt

om dat sommige der dienaaren hunne

gagie niet opgenomen hebben.

Haroeko

Door een meerder aantal Dienaaren

ter bewaering van dit Comptoiren een meer„

„dere aantal van Jnlandse Leermeesters

item meerder afschrijving van onbeq: geraak„

„te goederen te wege gebragt.

Transporteere

190

Lasten nn

In Anne

A„o 170

1/5

Meerder

A„o 178 24/5:

178¾:

minder

ƒ178372:

14: ƒ 176000.

4:„

ƒ 2364: 10.—.

17622

2:12:

17162:

4:12

460: 18: „„

14773: 3:12„ 18251: 5:4:

478: 1:8:„

7925: 7:12„ 7315: 3:—:„

610: 4:12.

ƒ218693

8:4: ƒ205735: 17::ƒ 938:19:8:ƒ 3074:14:12: