closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ren

iken

onder

kinde

§ 359

tot het bijwoonen der Groote

Catechibatie zijn gecommit„

teerdens bendem.

§360:

Den staat der Kerk middelen

word vertoond.

heede dat 't Leproc § 368:

Huijs

219

tutien, gaarne wilde ontslaagen en wij door gebrek aan zulke

Dienaaren buijten staat zijn deese versoeken te accordee„

ken

Wij hebben tot het bijwoonen der groote Catechisatie ook

als gecommitteerdens uijt onse vergadering benoemt den Fis„

caal Haga en Secretaris Bourghelles

Thans zullende vertoonen den staat der kerkmiddelen g'in„

„sereerd bij onse Resolutie van den 31: Augustus L: E; zoo

moeten wij uw Hoog Edelens rekerend ter kennis brengen

dat het Capitaal in een Jaar vermindert is met Rijxd„s

726: 23: en

dus bedraagt.

429: 19: 1/2:

Waar van bij de Comp: a deposito staat tegens:/ 8: p: C:o smaans„ 1500:

38:¾

6055:

zonder rente

Contant te samen 2d„s 7555: 38¾:

1412:

32:

Diverse Goederen onder den koster.

160: 44:/4:——

Contant restant

Kerkmeester

Feld te samen Rd„s 9129: 19:½:

en in A„o p=r was het Capitaal

9855: 42:½:

Rd„s 726: - . 23:

Dus vermindert als gesegt

Het Capitaal der

Penoosen is hier teegens vermeerdert met

Rijx„ 292: 20:, zijnde in ’t geheel volgens het aangeteekende

ter Resol: van den 31: August„s I E: Groot Rd„s 2095: 44:8:

waar van rd„s 2800: bij de Comp: à deposito tegens 1/8 presentos

'smaands