closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en den 3:e August„s 6367:

Dit gescheid zijnde; disponneerde wij op den 3: Augustus en

daar op gedisponeerd

van dese onse dispositie hebben wij de eer uw Hoog

Edelens berigt te geeven, dat wij de klagten meest be„

mitsg„s de klagten bevoodenen

hoof van saamgeraapte Las„

teringen te zijn.

„vanden hebben te zijn een saamen-geraapten hoop van

quaadaardige Lasteringen, waarom

wij voor Eerst den Radja verboden zig immer oft vooijd

den Radjes verboden zijn 368:

ondergestelde iets meer op te

leggen dan zijne Jnstructie per

te onderstaan zijne ondergestelde iets meer op te leggen dan

mitteert.

den dienst van de Comp: vorderde en hij volgens zijne

Jnstructie vermag:

en de Negorijs ingezee § 369:

Ten anderen intendiceerde wij de gesaamentlijke Negorij

teren.

ingeseetenen, nimmer niet ongegronde klagten voor

den dag te koomen, of met zaaken die 20: en meer jaaren

mitsg„s deselve g’ordonneert, omree„

geleeden zijnde niet meer na te vorschen zijn, maar

den daar toe hebbende zulx in

tijds te doen.

billijke reeden van klagten hebbende zig terstond bij

den Gouverneur te vervoegen.

§370:

Hier mede hadden wij deese affaire gepasseert, dan den

hem zarjais gelast zijne bechulkgjin Radja eenen Isaac Lopolalang beschuldigende

„gen tegen eenen Jsaac 2 polalang

met bewijsen te staven

van de Hoogd oorsaak aller deeser onlusten en onel„

„nigheeden te zijn, als hebbende de Negorijs volkeren door

veele listen en lagen op gestookt en aangeset, om hunne

klagten in te brengen, zoo hebben wij dien Regent g’ordon„

reerd

de Lo„

d de

soek

't welkken

de Reg

boort

ontsle