closeTerug naar inventaris

Transcriptie

door zijn zoon en den Beeden door zijn Neef gesuccedeert

mitsg des eerstens zoon in laakske te mogen, werden gelijk dan in des eerstens plaats is aange„

Neef in hun steede aangesteld

steld tot Pattij van Waaij Marcus Arigola te Casteen

in des Tweedens steede tot pattij van Lillebooij Pie„

ter Castanja.

ook ist vacante Regentschapen 374:

Op den 3: Augustus hebben wij de vacante plaats van

van Hooij met Jebaias Pattijra,

djawane vervuld.

Booij vervuld met Jesaias Tattijradjawand

welken wij benoemden tot Pattij over dat geheugt.

de onden Jong orangkane 375:

Den 26:' Julij versogten de Oranghaijen van Groot

van Htoelbemoerij zyn ontslaa„

„gen

stoetoemoerij Cornelis en Paulus Pieters

vader en zoon, behoudens honneur hunne demisie en dit

hebben wij om de gereesene oneenigheeden tusschen de volke„

ren en Regenten, die niet weeder bij te leggen waren gewil„

kieplaats vervold met 6nost

lig g’accordeert; en wij benoemden op den 15: Augusts in

waas

hunne steede als orangkaij Enos waas uijt het oudote

geslagt afstammende.

§376:

Den 31:' Augustus hebben wij op de lamentabele beede

den afgesette orangk van Sial is

gepermitteerd na zijn Negorij te

retourreeren.

van den afgesetten orangkaij van Crissen Tial Petrus Si„

lawanebessij die alhier volgens besluijt van den

6: Iunij A=o p=o domicilium moests houden denselven geper„

mitteerd weeder na zijn Negorij te mogen keeken, om aldaar

voor

de

12

de BAekr

gereguler

bij t to

titie een