closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport.

1785: 29. Januarij weg=s verkoop van Een Pedak en Erf door den Chinees boedelmeester Que=

soeko, aan den Chinees Leau Thonko, voor rd:s 380:

van Een stuk Land en een gabba gabba Huijs door de Heer

d=o

_=o 22: Februarij 1

Martens, aan den vaendrig Militair Pieter Fockens

voor rd„s 30:

overschrijving van Een Erf op de naam van Mejuff: Cornelia van

Dijk wed=re van den boekh:r Jacob Rihatta, voor rd„s 10:

5 _=o

verkoop van Een Huijs en Erf door Mejuff=r Elisabeth Stephanus wed=n

van den overleedene boekh:s en resident te Manipa d: E: Johan Sij„

„brand sluijter, aan de Heer Joh=s Hogerwaard voor 70„ 1300:—

van Een Huijs en Erf door den moors burger warie, aan den Chi„

_=o d=o

nees Tjio Thein, voor rd„s 50

d=o

van Een Pedak en Erf door den Chinees Tji=Soankong, aan

—= _o

den mede Chinees Tio= Tonko, voor rd„s 500:—

Erf van Jan walmak voor de getaxeerde waarde op rd„

Een

_ _=o

3: —::

verkoop van Een twee maste Chialoup door den boekhoud:r en p.l Secret:

_=o 9: Maart

van Justitie Carel Godlieb Hindemith in qualiteit als se

quesier, aan den Ternaats Capitain Luijtenant der burgerij d:E:

Feijt Landouw, voor rd„s 1345: —.

van Een Huijs en Erf door Mejuff=r Gertruijda Peuling

d=o

_:o 2: Maij

wed=re van den overleedene koopman d: Heer Carel Treno, aan den oud

onderkoopman d’ Heer Carel fredrik Treno, voor rd„s 1000.

van Twee Tedakken, door Mejuff=n Gertruijda Peuling wed=we

d=o

_=o _=o

van den overleedene koopman d’ Heer Carel Treno, aan den oud

onderkoopman d’ Heer Carel Fredrik Treno, voor rd„s 500:

van Een Erf door Pieter de fretis gew: orangk: van Ema, aan

d„o

_=o 30: Junij

den Pattij van Nako Pieter Casper, voor rd„s 130:

van Een huijsen Erf door Anthonij Strikman, aan den Corp=l

d„

_=o

Lodewijk Meijer, voor rd„s 210:—„

van Een huijs en Erf door den boekhouder in ’sComp:s dienst

_=o d„o

d:E: Hendrik Karremans aan den Chinees Tjio Thein

voor rd„s 100:–.

Een donatie in ter vevos van Een Huijs en Erf van den wel Ed: Gestr:

_ 10 Julij

Heer Bernardus van Pleuren, Admiraal en veld= overste mitsg:

afgaande Gouverneur en Directeur deeser Provintie, aan desselfs

vrijgegevene slaaven, ingekogt voor rd„s 180:

Transporteere

komt

7d„s

19:

1:

24:—

—:24:

65:

2: 24:

25:

8

67: 12.

50:

25:

6: 24:

10: 24: —:

5:

—:

9:

78„

170