closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1784

1785: 26: Juli

27:

_

ult:o

8:

10:

1: Xber:

Aug=

_„o

_„o

_=o

_=

Weg=s

41

P=r Transport

verkoop van Een Huijs en Erf door den Zeld:t in ’s Comp:s dienst Nico„

7: 36: —.

„laas Dirksz:, aan den vaendrig Militair Pieter fockens voor rd„s 155- komt

d=o

van Een Huijs en Erf door den boekhoud=r en p:l Secret=s van Jus„

titie Carel Godlieb Hindemeth, in qualiteit als sequester

aan den wel Eerw: Heer Adriaan Lomerdijk, voor rd„s 900 -

45.

d=o

van Een Doussong door den boekhoud:r en p:l Secret:s van Justitie

Carel Godlieb Hindemith, en qualiteit als sequester, aan den

oud Capit:n der burgerij, L: M. Knop, voor rd=s 120:

6:

d=o

van Een stuk Land waar op Een Gabla gabba Huijs door den

vaendrig militair Pieter fockens, aan den boekhoud=r en p=l

secret:s van Justitie en Landraad Carel Godlieb Hindemith

voor rd„s 30:—.

1: 24:

d=o

van Een Huijs en Erf door Batseba Roos wed=re Steenbok, aan

den Chirurgijn in ’sComp:s dienst Johan fred=k Spieseke voor rd„s 250:—„

12: 24:

van Een twee maste Chialoup, door den Equipagie op LigterdE: Theu„

nis Martensz, kulk voor reekening van Anna Maria, aan

den Chinees kokiko voor rd„s 2000: —:

100:

—„

=

Teld

Rd„s 596: 33:

Met den Fidei Commissairen

Band Beswaard

weg=s de overschrijving van Een Erf staande ende geleegen in de

verlengde doode straat aan ’t spruijtje waijtitar toebehoord

hebbende aan den overleeden Manipas resident d:E: Robbert

Martens, het welke ingevolge Politicquen Raads besluijt van

den 18. Maart 1783: op zijne thans nog in wesen zijnde kinde„

ren en Erfgenaamen ab intestato, den onderkoopman en

Zoldij boekhouder E: E: Hendrik Martens en zijn Zuster Loui„

„sa Cornelia Martens, huijsvrouw van den te Batavia beschei„

„dene Chirurgijn Majoor d: E: Johannes Leonardus frisschen

is overgeschreeven en door den gesw: rooijmeester d:E: Man

hafte Heer Gabriel Nicolaas van Guericke getaxeerd op rd„s 60: komt 17

3:

Somma

Rd„s 599: 33.—

rd:

7