closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Forlificatien en Gebouwen.

Aanmerkingen van den Heer Gouverneur des weegens

schoon ’t hanid nog niet geproepd was

word over zijne voorbaarigheijt

onderhoudien

op de behandeling van het bij resolutie ingelijd addres

word goedkeuring verlogt

het gewaagde berigt van gecommitt„s ingekomen

en ter Resolutie ingelijd

gegronde aanmerkingen gevallen bij resumtie

t kruijt in het oost magazijn voor reekenin van van Gucricke gelaten

om het west magazijn na de voor stel te verbeteeren worder gesteld

eluctdatie nopens de vorderingel aan 'sComp„s gebouwen

de agtervertrekken van ’t nieuwe Gouvernement etc.a zijn klaar

1s onder ’t dak, en word bepleisterd -

het kruithuijs aan de oostkant voltooijd

en het dak over het west magazijn is klaar - -

het pakhuijs op de Equip: werf is borstweerings hoogtt

twee vertrekjes bij ’t Hospitaal

en de Jleeden, etc: voor de lijn baan zijn ingereedheijd gebragt

met eenige andere reparatien - -

refert aan het berigt, van de vorderingen aan ’t fort te Berro

Remarquis van den Gouverneur nopens het berigt van den Capitain van Gueriche

waaren onnodige zaken voorkomen

beloofd andermaal aan de sluijsen te beginnen

zegt dat het quartsvolk het gras moet afkappen

en dat aan de kosters wooning niets gedaan t0 kunnen worden

heeft egter gezegd dat 'er aan begonnen was - -

segt dat het quartsvolk aan de bedekte wegen werkt

en is geraakt over ’t besluijt dat hij wat meerder voortvaerenheijd moet gebruijken

zonder te overweegen dat het uijthooger ordre geschied zij

overtuygende reedenen waarom het Gouvernement zolang onderhanden is

de goede intentie van den eerstgeteekende

word door van Guericke en discreet opgenomen

en oneerbiedig beantwoord

voor het een en ander aan H: H: Ed: in deezen kennis te geeven

en aan : N: Eb: prudenter oordeel en Equitabele despobitie gedefereerd gelaten

is ondertussen gelast=

de onderhanden zijnde werken aftemaken

en niets bevorens te erigeeren

Teld Laaren

den uijtvoer van koopere duijten

tot ongerief van den Jnlander

bij billet verloden

Sarg:

412.

- :

413.

414.

373:

34.

396

397:

298

399.

400:

401.

402.

403.

404.

405.

406:

407:

408.

409.

410.

411.