closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Tegagieerdens

gegagieerden bestaan in nievens staande koppen

Pag Sjelike Bestellingen.

den Chinees Luitenant Limdjoeko vertoond dat

maar 200: stukken guinees gemeene heeft

en egter na het vertrek van de winkel

voor 220: is aangesproken

versoek om niet meer dan de ontv: te betaelen

speculatieur remargiies nopens ’t gedrag van Bangeman in deesen

die intusschen van hier is vertrocken

deeze questieuse 20: stukken Guinees

zijn met nog 20 anderee

door Bangeman in Cadbetaald

wat hier in gedagt is geworden

de tweeende laatte teekenaaren zijn van aders

dat Limajoekoe de 20: guinees betalen moet met behoud van zijn quarrant

de overige teekenaaren zijn van Contra gevoelen

den chinees Limajoeko van de betaling ontheft

Catteels opperchirurgijn

kan met geen 2: p„s guinees tot verband doek toekomen

om reeden als in de text

met nog 6: stukken sjaars gesupleerd

reeds bedeeld hebbende dat de Comp: slaaf Daan niet ontdekt was

iskene Banja van Balie opgespeurd die Suspect Mijnd.

aanhaling uit 's fiscaals berigt

is gebecureerd

en gaat ter hooger dispositie aldus over

'S Hospitaals buiten Regenten

dienen hunnen gevordert rapport

is bij de Leeden rond geleeken

eenige voorgestelde verbeteringen te laten geschieden

de verstrecking voor spijzen

met 9 ll: sdaags voor rederen zieken veregelegd.

in het overige na den voorraad te regul en

40. paar munlen van Java te eijschen

nog 20: p„s deekende afto geeven

34: stukken guineel en 12: p„s salemp:

nevens nog een slaaf en flaurij - -

de geheele gagie der zieken inhouden

geen Saguweer of Hterke dranken in ’t zieken huijs te dulden

1

Sung: 573:

442.

—:

4.43.

444:

445

446.

447:

448:

449:

450:

451.

452:

—„

453:

454:

455:

456.

457.

458.

459.

460:

461: