closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Edelens attentie en deeze najaarsche geleegendheid weeder

zullende occupeeren, zo mogen wij niet afzijn uw Hoog Ede„

Eens voor af ter kennisse te brengen de aankomst in deese

baaij op den 5: Julij L: L: van 'Slands Bricq De Peil en

aankomst van twe slands oerlog

schepen

het freguat De Scipio, van het Gouvernement Ter„

=naten.

Wij hebben de daar op Commandeerende Capitains de

Heeren Maij en Lucas, met zodaanige distinctie

en Ceremonie gerecipieerd en in onse vergaderplaats op het

pledtigste verwelle kome, als de Resolutie en het Dag

Register van den 5: Julij ampeser gewag maaken.

§316: Wij bevrijmoedigen ons betreffende de vertigtingen van

het vertrek derzelve

deese 's' Lands Scheepen, mitsg„ hun vertrek naar

Banda, ter overvoer van de voor dat Gouvernement

en het na Banda verzonden Com

geprojecteerde Militairen ons eerbiedig te tefedeeren aan

„mando

de tans afgaande secrete en Apparte brieven van den eerst„

is secreet verhandeld.

„geteekendt.

§ 317: Eenige benoodigtheeden, ten versoeke van de Comman„

„dant de Heer Maij aan die scheepen alhier en te Sa„

„paroua, alwaar dezelve de rijse na Banda, door felle ooste

winden en teegenstroomen niet gekreegen hebbende, zijn ingeloopen

gedagte scheepen zijn door zeeram

„pen te Saparona ter houw gek

en hebben het Commando afgezet

en aldaar de Militairen weeder afgeset, verstrekt zijnde,

beeden wij uw Hoog Edelens onder de Bijlaagen deesel

d:o

eenige

„ve gee

vart na

ontvangst

missives

en eenige

van niet

extract in

in Rade van

en van het ver

ren van wij

„ger Capitko