closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Berigt heeft opgegeeven, dat hij, om de onbequaame zyn baan

Tot reparatie van de Lijnbaan

is het nevenstaande aangemaakt

zo goed doenlijk te repareeren, benoodigt heeft: had,

45: p„s balken 9ofassa Lang 12: â 14: voeten en dik 12: â 13: d=m

Swalpen d=k 5: @: 6: d=m lang 10: @ 11: v=n

3.

2:

Swagen tot een nieuwe boek, en

Nieuwe Loots tot berging van voorm: geteedschappen om dezel„

1:

„ve voor bederf te Conservieren:

Dan om al het mogelijke te Contribueeren, ten eijnde de zo

§333.

zeer benoodigde tonwerken, voor deese Provintie en de Hoofd„

plaats Batavia, van eigen gespin, te konnen worden voor„

„sien, hebben wij ter onser sitking op den 4: Julij beslooten

dit een en ander voor teekening van de Comp: te Laaten aan„

voorrekening van de Compagnie

maaken en ingereedheid brengen.

Hebbende den eerstgeteekende de Jnlandse Regenten zo hier

§ 334:

den inlander is gerecommandeerd

onder het Hoofd Casteel, als die van de subalderne buijten

Comptoiren reeds aan gerecommandeerd, de Comp: te assis„

teeren met goemoed, teegen een zeer geringe betaaling van 2

duijden de Lirang, om dezelve bij den Equipagie meester voor„

„meld te bezorgen en welke zij gaarne hebben g’amplecteerd.

goemoet te bezorgen

Wij hoopen hier door dat we aan het oogmerk van uw

§ 335

Hoog Edelens zullen voldaan hebben en nu alle en„

convenienten uijt den weg gezuimd zijn, zullen wij in ’t

vervolg niet manqueeren, UW Hoog Edelens van het

aangesbragend

1.

word

is vol

pas