closeTerug naar inventaris

Transcriptie

jewig

25

En den Twintigste penningen of 's Heeren Contingent

§ 368:

des Heeren geregtigheid rd: 170: 15

heeft in dit Jaar opgebragt Rijxd„s 770: 15: of Rd„o 173: 3: meerder

dan anno vergangen.

Mitsgaders na luijd de ter Resolutie van ult„o Augustus J: Lgedan

an

de Reekening, ver kogte

Leeguls of ’t gestempeld Papier welke in de laaste 6: maanden rd„s

5369

maan gestempeld papier in de

649: 30: dan wel in een rondjaar rd„s 1021:—:-. of Rijxd„o 191: 12: meerder

Jongste 6: maanden rd:s 649

3

of in een Jaar 1021:

aan in ao p:r hebben opgebragt

Alle welke Posten ten faveure van 's Lands Jnkomsten bij de boeken

ingenoomen zijnde vleijn was ons dat uw Hoog Edelens dies

vertooning niet onaangenaam sal zijn

§ 376.

Agterstallen van geraen dsoenierde Amboineaen tet

gestadige attentie op dit arto

cul

welkers vereevening alles aangewend word, mogen wij uw Hoog

Edelens met genoegen nader verseekeren dat seedert de inlossing ge„

vad zien den de segingen gegandestaakt is, tot heeden geene gehoofde Menschen zijn aangebragt geworden.

zijn

Den 2: Junij hebben wij tden voordeele deeser Reekening

§ 371:

Een voordeele rd:s 392: 20: ingeno„ ingenoomen RRijxd„s 344: 36: en Rijxd„s 47: 32: respective welke

„men

penningen ten Compoire Saparoua en Haroeko uijt de

Armbussen geligt zijn.

§ 372: Met het sluijten der boeken van deesen Jaare is het agter„

„stal van ƒ 2437: 1: 8: niet alleen verevend, maar

zelvs nog te vooren geraakt ƒ 518: 17: 4: gelijk uw Hoog

het agterstal is thans niet

alleen verevend maar

ƒ. 518: 17: 4: te voren geraakt Edelens des behaagende zien konnen uijt de onderstaande.

Notitie

n