closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 373:

den uitvoer van kopere duijten

§ 374:

tot ongerief van den inlander

bij billet verboden

onder do

Sela Zaaken bevrijmoedigen wij ons

uw Hoog Edelens eerbiedig te bedeele

hoe den eerstgeteekende in het zeekers onderrigt

geworden is, dat einige der hier aangeweest zijnde Maccassaarse har

„del vaartuijgen, de in deese Provintie vouilleerende koopere duy

ten„s wisselden met voorneemen om dezelve uijt tevoegen, tot

merkelijk ongerief van den schamelen inlander, die

sig buijten die muntspecien beswaarlijk hebden

kan, hier van ten eersten aan de vergavering ken

„nisse heeft gegeeven.

Wij hebben dierhalven op den voorstel van

den Gouverneur ter onser Sitting van den

2: Junij, uit aanmerking dat de in deesen Jaar

aangebragte geringe quantiteijt duijten, aller no„

saakelijkst alhier diende aangehouden te worden,

wil men niet blood gesteld zijn aan murmureeringen

onder den Jnlander gelijk sulx meer maalen geschied

is :/ en principaal bij de afbetaaling hunner Nagul gelder

geen beeter middel weeten uit te denken, dan den uijt

voek van d„o mintspecien bij een Advertissement

te verbieden

De

d:s 1850: 0p

„teerd

rsoek om har

grote Geld

opgenomen

Colicitatie

eflexie op

rd:s 12000.

Waartoed

zal zijn

angetoond

Bereeken